04:39 ICT Thứ sáu, 13/12/2019

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức nổi bật » Tin Nhà trường

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM 2014-2015

Thứ ba - 20/01/2015 15:26
     PHÒNG GD –ĐT CAN LỘC
 TRƯỜNG TH NGÔ ĐỨC KẾ
 
 
 

          Số:  06/KH-TH NĐK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

        Thị trấn Nghèn,  ngày 27  tháng 9 năm 2014
   
      
KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên
Năm học 2014 - 2015

 
I. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
- Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011 Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học;
-Thông tư số 26/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế BDTX giáo viên mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên;
-  Công văn số 2389/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 13/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác BDTX giáo viên năm học 2014-2015;
- Thông báo 891/SGDĐT- GDTX ngày 27 tháng 6 năm 2014 của Sở GD-ĐT Hà Tĩnh về việc hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên năm học 2014 – 2015;
- Công văn số 707/PGDĐT-GDTX  ngày 26 tháng 9 năm 2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Can Lộc về  việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2014-2015,
Trường TH Ngô Đức Kế lập kế hoạch triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên của đơn vị năm học 2014-2015 như sau:
 
II. MỤC ĐÍCH CỦA BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN:
   1. Bồi dưỡng thường xuyên là để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế-XH, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, yêu cầu phát triển, đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.  
   2. Bồi dưỡng thường xuyên là để phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên và nhà trường.
III. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG: Cán bộ quản lí, giáo viên giảng dạy tại trường TH Ngô Đức Kế.
III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI LƯỢNG BỒI DƯỠNG:
1.  Nội dung bồi dưỡng 1:   Theo tài liệu Bộ GD biên soạn
  
TT
 
Tên và nội dung Mô đun
Thời lượng và Hình thức học
Tự học Học tập trung
  Lí thuyết Thực hành
1 TH 3: Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh yếu kém, học sinh cá biệt, học sinh giỏi và năng khiếu. 10 0 5
2 TH 10: Giáo dục hòa nhập cho học sinh khiếm thị, học sinh khó khăn về học và học sinh có khuyết tật về ngôn ngữ. 8 3 4
3 TH 34: Công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học. 12 0 3
4 TH 40: Thực hành giáo dục kĩ năng sống trong một số môn học. 0 0 15
 
   2.  Nội dung bồi dưỡng 2:   Theo tài liệu Sở GD-ĐT biên soạn (Phần địa phương
        
 
TT
 
Nội dung bồi dưỡng
Thời lượng và Hình thức học
Tự học Học tập trung
Lí thuyết Thực hành
1 Địa lí Hà Tĩnh. 20 10  
 
     IV. PHƯƠNG PHÁP, TÀI LIỆU VÀ THỜI GIAN BỒI DƯỠNG:
   1. Phương pháp bồi dưỡng:   - Người học tự học kết hợp với tiếp thu các sinh hoạt chuyên đề trong tổ khối chuyên môn tại trường, sinh hoạt tại cụm chuyên môn.
   -  Người học học tập thông qua mạng Internet.
   2 . Về tài liệu: 
- Nội dung bồi dưỡng: GV tải tài liệu trên Email của trường:  tieuhocndk@gmail.com. Mật khẩu: 0393841516.
+ Mật mã lấy tài liệu:  123456
  3 .  Thời gian bồi dưỡng:  Bắt đầu từ 1/10/2014 - 31/3/2015.
* Thời gian bồi dưỡng cụ thể của từng nội dung:
   Tháng 10:   TH 3. Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh yếu kém, học sinh cá biệt, học sinh giỏi và năng khiếu.
   Tháng 11:    TH 10. Giáo dục hòa nhập cho học sinh khiếm thị, học sinh khó khăn về học và học sinh có khuyết tật về ngôn ngữ.
   Tháng 12:     TH 34. Công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học.
   Tháng 1+2:  TH 40. Thực hành giáo dục kĩ năng sống trong một số môn học.
   Tháng 3:     Phần địa phương. Lịch sử Hà Tĩnh.
V. ĐÁNH  GIÁ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BDTX:
   1. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên:
      - Căn cứ đánh giá kết quả BDTX của giáo viên là kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên đã được Hiệu trưởng phê duyệt và kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng 1, 2.
      - Xếp loại kết quả BDTX giáo viên gồm 4 loại: Loại giỏi (viết tắt: G), loại khá (viết tắt: K), loại trung bình (viết tắt: TB) và loại không hoàn thành kế hoạch ( viết tắt: CĐ)
   2. Phương thức đánh giá kết quả BDTX:
      2.1. Hình thức đơn vị đánh giá kết quả BDTX:
          a/ Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên thông qua bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, viết thu hoạch,…(gọi chung là bài kiểm tra) và qua các hoạt động dạy học và giáo dục.
      2.2. Thang điểm đánh giá kết quả BDTX:
 Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, 2.
      2.3. Điểm trung bình kết quả BDTX:
- Điểm TB BDTX = (Điểm nội dung bồi dưỡng 1 + Điểm nội dung bồi dưỡng 2) chia cho 2.
- Điểm TB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành.
 
   3. Xếp loại kết quả BDTX:
      3.1. Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân và  mỗi nội dung bồi dưỡng đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại chung BDTX như sau:
         - Loại TB nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;
         - Loại K nếu điểm trung bình  BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;
         - Loại G nếu điểm trung bình  BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.
      3.2. Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.
      3.3. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.
   4. Công nhận  kết quả BDTX:
      Nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên.
 
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
   1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường:  
      - Xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường đến toàn thể giáo viên. Hướng dẫn  các tổ chuyên môn,  giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX cho cả năm học và phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên.
         2. Trách nhiệm của giáo viên:
      - Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được HT phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của đơn vị.
      - Báo cáo tổ khối chuyên môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.
      - Giáo viên chưa được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX thì phải tự lập kế hoạch thực hiện lại nội dung chưa hoàn thành sau thời gian 15/4/2014 và hoàn thành trước 01/7/2014.
       Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác BDTX cho cán bộ, giáo viên trường TH Ngô Đức Kế năm học 2014 - 2015./.
 
 Nơi nhận:
- PGD & ĐT;
- Các tổ CM;
- Lưu:  HS BDTX.
HIỆU TRƯỞNG
                          
 
 
Nguyễn Thị Xuân
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn